ออกแบบบรรจุภัณฑ์

Packing and Design (บริการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

การ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือสิ่งสำคัญของบรรจุภัณฑ์อาหารเสริม ของคุณจะเป็นที่รู้จัก และจดจำได้ง่าย iHerb Laboratory ช่วยให้ทำการตลาด ผลิตอาหารเสริม ผลิตเครื่องสำอาง ได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญ ในการสร้างแบรนด์ อาหารเสริม ให้ติดตลาด เพราะการออกแบบดีไซน์บรรจุภัณฑ์จะต้องมีความสวยงามสอดคล้องกับสินค้าตัวนั้น ดังนั้นการออกแบบให้สะดุดตาหรือให้เกิดการจดจำในตัวผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ มองเห็นความสำคัญในจุดนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของลูกค้าเรา ทุกชิ้นถูกออกแบบด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่สั่งสมประสบการณ์มากมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากเราจะใส่ใจในรูปแบบที่สวยงาม สิ่งสำคัญที่สุดของบรรจุภัณฑ์ ก็คือ การปกป้องสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตั้งแต่โรงงานผลิต ผ่านการจัดส่ง จนมาถึงมือผู้บริโภคอย่างเราๆ อย่างปลอดภัย ในสภาพที่สมบูรณ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดี จะต้องคำนึงถึงจุดนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุด หากบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถปกป้องสินค้าภายในให้อยู่ในสภาพดีได้ นั่นก็ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ที่ดี และถือเป็นการออกแบบที่ล้มเหลวเพราะบรรจุภัณฑ์ส่งถึงมือผู้บริโภคไม่สมบูรณ์ ทำให้สินค้าได้รับการชำรุดเสียหายกระบวนการทำงานของ ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ นอกจากออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามโจทย์ที่ลูกค้านำมาให้ ตรงนี้ เฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ เน้นย้ำว่า เราจะตั้งต้นไปที่การค้นหาและการปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม ก่อนที่จะเริ่มต้นออกแบบบรรจุภัณฑ์เสมอ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวก็ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

        1. Research - สำรวจค้นคว้าเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์พร้อม วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งก่อนการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
        2. Positioning - ประมวลผลที่ได้จากการสำรวจ เพื่อกำหนดจุดขาย และสร้างความแตกต่าง ให้ผลิตภัณฑ์ (รวมไปถึงการตั้งชื่อ และ การคิดสโลแกน ให้ผลิตภัณฑ์ด้วย)
        3. Product & Concept - นำจุดขายที่คิดค้นขึ้นมา ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างชัดเจน
        4. Test - ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อคัดเลือกแนวทางที่ใช่ที่สุดสำหรับผู้บริโภคเป้าหมาย
        5. Packaging Design - ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับลักษณะผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์ที่ต้องการ
        6. CI (Corporate Identity) & PR - สร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์ผ่านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และสื่อโฆษณาทุกรูปแบบPackaging Design
มีองค์ประกอบการออกแบบให้ตรงจุด


ไอเฮิร์บ แล็บโบราโทรี่ มองเห็นองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ที่มีอยู่หลากหลายประเภท ณ จุดขายที่มีสินค้าเป็นร้อยให้เลือก องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์และสินค้านั้น รายละเอียดหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจิตสำนึกของผู้ผลิตสินค้า และสถานะ (Class) ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว ส่วนประกอบที่สำคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยที่สุดควรประกอบด้วย

        1. ชื่อสินค้า
        2. ตราสินค้า
        3. สัญลักษณ์ทางการค้า
        4. รายละเอียดของสินค้า
        5. รายละเอียดส่งเสริมการขาย
        6. รูปภาพ
        7. ส่วนประกอบของสินค้า
        8. ปริมาตรหรือปริมาณ
        9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย (ถ้ามี)
        10. รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น

เมื่อมีการเก็บข้อมูลของรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยการเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จุดมุ่งหมายทั่ว ๆ ไปในการออกแบบมีดังนี้

        (1) เด่น (Stand Out) ภายใต้สภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑ์จำต้องออกแบบให้เด่นสะดุดตา (Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสได้รับความสนใจ จากกลุ่มเป้าหมายเมื่อวางประกบกับบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่ง เทคนิคที่ใช้กันมากคือ รูปทรงและขนาดซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ของบรรจุภัณฑ์หรืออาจใช้ การตั้งตราสินค้าให้เด่น เป็นต้น
        (2) ตราภาพพจน์และความแตกต่าง (Brand Image Differentiate) เป็นความรู้สึกที่จะต้องก่อให้เกิดขึ้น กับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีการสังเกตเห็น แล้วจูงใจให้อ่านรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์การออกแบบตราภาพพจน์ ให้มีความแตกต่างนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่แพร่หลายมาก ความรู้สึกร่วมที่ดี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นพาณิชย์ศิลป์ที่สร้างขึ้นเพื่อ ให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกที่ดี ต่อศิลปะที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยรวมทั้งหมด เริ่มจากการก่อให้เกิดความสนใจด้วยความเด่น เปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ สร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม และจบลงด้วยความรู้สึกที่ดีที่สามารถสนองต่อ ความต้องการของผู้ซื้อได้ จึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ “ซื้อฉันสิ” (Buy Me) จึงนับเป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ บรรจุภัณฑ์ต้องทำให้อุบัติขึ้น ด้วยเหตุนี้ การชักจูงหว่านล้อมโดยรูป คำบรรยาย สัญลักษณ์ หรือรางวัลที่ได้รับ ย่อมสร้างให้เกิดความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของและอย่ากทดลองสินค้าพร้อมบรรจุ ภัณฑ์นั้น